Onze speerpunten

De Multatulischool ligt in stadsdeel West. Een multiculturele wijk binnen de ring van Amsterdam. Wij willen graag een echte buurtschool zijn waar kinderen en ouders uit de buurt elkaar ontmoeten. Door samen te leven en elkaar te leren kennen, ontstaat er vertrouwen, waarop we onze samenleving kunnen bouwen. Dit begint al op jonge leeftijd, vandaar dat de basisschool hier een belangrijke rol in kan vervullen.

Op de Multatulischool zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven geweest om ouders met elkaar in contact te brengen om zo de stap naar onze gemengde school makkelijker te maken. Het team van de school zet zich samen met de ouderraad en medezeggenschapsraad actief in om te zorgen dat de school een goede gemengde school blijft, waarmee het een goede weerspiegeling is van de buurt. De ouderraad kan (potentiële) ouders met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen en de school beter te leren kennen. 

De school heeft de woorden Groen en Gezond omarmd. Het gebouw ligt in een mooie groenrijke omgeving en heeft zelfs zijn eigen moestuin, waar kinderen, leerkrachten en ouders samen in tuinieren.

Daarnaast nemen we deel aan het Jump-in programma van de stad Amsterdam. Met dit programma stimuleer je als school: gezond te leven, gezond te bewegen en gezond te blijven.

Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. Veiligheid in zowel geestelijk als lichamelijk opzicht. Wij willen een veilige sfeer op school. Wij willen daarom zorgen voor orde, rust en regelmaat. Wij maken hiervoor gebruik van het preventief trainingsprogramma Kanjertraining. Deze training heeft een heldere aanpak die zeer goed aansluit bij de doelstellingen van ons onderwijs en de belevingswereld van kinderen. Daarnaast ondersteunt de Kanjertraining algemene opvoedingsnormen.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief middels goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.

De Kanjertraining is in feite meer dan alleen een methode. Het vormt voor onze school de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op onze school, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

 De Multatulischool wil kwalitatief uitdagend onderwijs bieden dat past bij de wereldse populatie kinderen op onze school. Onze ambitie is daarom om passend en gedifferentieerd onderwijs te geven zodat leerlingen gemotiveerd zijn om te leren. We bereiken dit door kinderen te stimuleren hun eigen leerdoelen te stellen en om afwisselend klassikaal onderwijs (instructie op drie niveaus) te geven of zelfstandig te laten werken.

We kijken in ons lesprogramma niet alleen naar de basisvakken, maar leggen ook veel nadruk op het ontwikkelen van andere talenten en vaardigheden.We willen onze leerlingen een onderzoekende en ontdekkende houding aanleren en bieden daarom onze leerlingen een zo breed mogelijk scala aan activiteiten aan. Daarbij laten we ze leren gebruik te maken van elkaars competenties. 

Op onze school is een locatie van het Denklab gevestigd. Het Denklab is een klas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van meer dan anderhalf jaar. In het Denklab wordt les gegeven in drie domeinen: leren denken, leren leren en leren leven.

We leggen ook veel nadruk op het ontwikkelen van andere talenten en vaardigheden. We willen onze leerlingen een onderzoekende en ontdekkende houding aan leren en bieden daarom onze leerlingen een zo breed mogelijk scala aan activiteiten aan. Daarbij laten we ze leren gebruik te maken van elkaars competenties. We leggen de nadruk van talentontwikkeling door educatie in: wetenschap en techniek, ICT en digitale vaardigheden, cultureel erfgoed, theater, beeldende kunst, dans, film en nieuwe media. Voor de muziek- en theaterlessen werken we samen met Aslan Muziekcentrum. Omdat presenteren een belangrijk onderdeel is van talentontwikkeling, zijn er door het jaar heen presentaties en voorstellingen van kinderen voor de ouders (live of via een videopresentatie).

Naast hun lessen maken leerlingen geregeld uitstapjes naar allerlei culturele instellingen, waaronder Podium Mozaïek en het Concertgebouw, om optredens te zien of mee te doen aan workshops over bijvoorbeeld de muziek van beroemde componisten.