Medezeggenschapsraad

De MR van obs Multatuli wil zich graag aan U voorstellen. Wettelijk moet elke school een Medezeggenschapsraad hebben waarin ouders en personeel zitting hebben.

De MR vindt het belangrijk dat de kernwaarden van de Multatulischool goed worden vertegenwoordigd en wil zich daarvoor inzetten. Wij geloven in kwalitatief onderwijs voor een groep kinderen vanuit verschillende culturele achtergronden, die opgeleid worden tot wereldburgers met 21 eeuwse vaardigheden.

Onze MR bestaat uit 8 leden (vier personeelsleden en vier ouderleden).

OUDERLEDEN

Hakima Zian (moeder van Adam groep 3A en Anissa groep 8B)

Tulay Sahin (Kaan 4a en Ömer 1d )

Renske Westendorp (moeder Noah groep 7a, Mélane groep 4b en Kiren groep 1/2a)

Helen Cioni (moeder Rosalie groep 1/2a en Philip 8b).

PERSONEELSLEDEN

Demie Gruys (Gym docente)

Rudolf van Niekerken (leerkracht groep 5b)

Anja Smits (leerkracht groep 4b)

Glenda Olvira-Janssen (leerkracht 1/2b)

WAT DOET DE MR?

De MR praat, adviseert en beslist over diverse schoolzaken waar zij reglementair toe bevoegd zijn.

Punten die door de MR behandeld en besproken worden zijn: ouderparticipatie, schoonmaak van de school, tussenschoolse opvang, schooltijdenbesluit, continurooster, ouderbijdrage, schoolplan, schoolgids en zorgplan, jaarplan (onderwijsactiviteitenplan), e.d.

Er zijn zaken waar de MR instemmingsrecht heeft en zaken waar we adviesrecht voor hebben. Dit is geregeld in het MR-reglement.

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar op de maandagen 16:00-17:30 uur.

De directeur (resp. de adjunct-directeur) is hierbij als adviseur (namens het bevoegd gezag AWBR) aanwezig. De taken, functies en verkiezingen van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de leden van de MR, voor specifieke input vanuit de ouders kunt u contact opnemen met Helen Cioni via 06 11 50 70 42 of via MR@multatulischool.nl

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen van ons bestuur AWBR vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.

Christel Baeten (moeder van Finn gr. 8) heeft zitting in de GMR en samen met de andere leden vertegenwoordigen ze alle 17 school van de A.W.B.R. Voorgenomen besluiten van ons bestuur AWBR dienen te worden voorgelegd aan de MR-leden van de aangesloten scholen.