Visie en Miss...

  • Volg ons

Visie en Missie van de ouderraad

Het belangrijkste doel van de ouderraad is een wezenlijke bijdrage te leveren aan een plezierig en succesvol schoolleven van de kinderen. De ouderraad is er van overtuigd dat ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel uitmaakt in de motivatie en inzet van kinderen en kan daarmee een stempel drukken op de kwaliteit van het onderwijs op school. Een goede communicatie en samenwerking met de schoolleiding, leerkrachten en de medezeggenschapsraad is daarvoor essentieel. De ouderraad is daarmee een gelijkwaardige partner binnen de schoolorganisatie. De ouderraad richt zich ook op het ontwikkelen en versterken van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Volgens de visie van de ouderraad maken ouders actief deel uit van het onderwijs, zowel thuis als ook binnen de school. Dit alles in een setting van positiviteit en wederzijds vertrouwen.

Concreet betekent dit dat de inspanningen van de ouderraad gericht is het helpen organiseren van allerlei activiteiten op zowel schoolniveau als klasniveau. Daarnaast creëert de ouderraad ruimte voor een ieder om ideeën en suggesties aan te dragen en begeleidt klassenouders bij het coördineren van activiteiten.

De ouderraad heeft daarvoor de volgende werkwijze:

  • De ouderraad bestaat uit een vijftal actieve ouders die om de 6 weken samenkomen om de organisatie van activiteiten en andere taken te bespreken. De schoolleiding is hierbij deels ook aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het is ook mogelijk voor ouders om agendapunten aan te dragen. De notulen van deze bijeenkomsten worden gepubliceerd op de website obsmultatuli.nl/ouders
  • Rondom de ouderraad bestaat een kring van ouders die zich hebben opgegeven als contactouder voor de klas van zijn/haar kind. Dit betekent dat deze ouders in overleg met de leerkracht ouders benaderen voor activiteiten op klasniveau zoals feestdagen, excursies, projectweken, knutselactiviteiten, techniekmiddagen, luizencontrole en hulp bij taal en rekenen.
  • De ouderraad stelt zich beschikbaar voor ouders die incidenteel willen meehelpen bij taken en geeft hen daarbij relevantie informatie een aanwijzingen.
  • De ouderraad stelt dat elke ouder over een of meerdere talenten beschikt waar kinderen van kunnen leren en die het onderwijs zouden kunnen verrijken. De ouderraad vindt het zinvol om de talenten van ouders zichtbaar te maken en die in goed overleg en afgestemd op de wensen van de leiding en docenten een functie te kunnen geven binnen het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van gastlessen, workshops en specifieke begeleiding bij activiteiten.
  • De ouderraad ziet ook toe op de inning van de ouderbijdrage en de besteding daarvan. Ieder jaar wordt de begroting opgesteld en gepubliceerd op de website.

De ouderraad hecht veel waarde aan transparantie en een open communicatie. Naast het openbaar stellen van de bijeenkomsten en de begroting, wordt er ook 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. Ouders kunnen op verschillende manieren in contact komen met de ouderraad. Dit kan door een mail te sturen naar ouderraad@multatulischool.nl of een briefje in de ideeënbus in de grote hal.