Wat is een ouderraad?

De ouderraad is een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten.
  • Het stimuleren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
  • Het innen van de ouderbijdrage en het begroten van de financiën.
  • mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school.
  • feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad.
  • De school te adviseren.
  • Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld samen spelen, sociale media, hygiëne etc.).
  • meedenken over onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen die op de school een rol kunnen spelen.