Ons onderwijs

  • Volg ons

Ons onderwijs

Ons onderwijs

Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. Veiligheid in zowel geestelijk als lichamelijk opzicht. De school geeft bescherming tegen mishandeling, seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld. Wij willen een veilige sfeer in school. Wij willen daarom zorgen voor orde, rust en regelmaat. Het is daarvoor belangrijk dat de leerkrachten, ouders en leerlingen een positieve houding hebben. Wij zijn verdraagzaam en leren de kinderen verdraagzaamheid. We hebben respect voor de mening, de gevoelens en het geloof en/of de levensovertuiging van anderen en leren de kinderen daar ook respect voor te hebben.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs;
  • onderwijs op maat geven: differentiëren;
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend);
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen;
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.