Ons onderwijs

 Missie

Onze missie is om innovatief en kwalitatief onderwijs te bieden dat aansluit bij onze wereldse populatie kinderen. Het is onze ambitie om actieve, kritische en ondernemende leerlingen te krijgen; wereldburgers die ook (21e eeuwse) vaardigheden hebben ontwikkeld die belangrijk zijn in onze snel veranderende maatschappij. Dat doen wij met zijn allen, samen maken we het verschil.

Hoe bereiken we dit?

Om deze doelstelling te bereiken, bieden we passend en gedifferentieerd onderwijs aan, dat klassikaal wordt gegeven, maar vaak wordt afgewisseld met zelfstandig werken. De instructie wordt op drie niveaus gegeven zodat kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Ook de verwerkingsoefeningen zijn op deze drie niveaus. Hierdoor worden kinderen gemotiveerd en gestimuleerd om te leren.

We laten kinderen eigen leerdoelen stellen om zodoende eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Deze doelen worden in een gesprek met de ouders en het kind twee à drie keer per jaar besproken. Ieder kind heeft zijn eigen portfolio map waarin deze doelen vast zijn gelegd.

Naast onze basisvakken leren we kinderen ook andere competenties die zij nodig hebben om succesvol deel te nemen in de toekomstige maatschappij. Zo wordt er op onze school veel aandacht besteed aan Kunst, digitale vaardigheden, cultuur, muziek, drama, beeldende vorming, wetenschap en techniek, natuur en lichamelijke opvoeding. 

Veiligheid en ontwikkeling

Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. Veiligheid in zowel geestelijk als lichamelijk opzicht. De school geeft bescherming tegen mishandeling, seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld. Wij willen een veilige sfeer in school. Wij willen daarom zorgen voor orde, rust en regelmaat. Het is daarvoor belangrijk dat de leerkrachten, ouders en leerlingen een positieve houding hebben. Wij zijn verdraagzaam en leren de kinderen verdraagzaamheid. We hebben respect voor de mening, de gevoelens en het geloof en/of de levensovertuiging van anderen en leren de kinderen daar ook respect voor te hebben.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven: de leerlingen betrekken bij het onderwijs;
  • onderwijs op maat geven: differentiëren;
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend);
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen; en
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. 

Lees ook hoe wij werken met de methode Kanjertraining.

Leerlingondersteuning

Per individueel kind kijken wij of onze school de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. In ons ondersteuningsplan hebben we beschreven hoe de zorg voor de leerlingen van onze school georganiseerd is. Er is een analyse van wat wij erg goed kunnen op school en wat we minder goed kunnen bieden. Mochten we bepaalde zorg niet goed kunnen bieden dan schakelen we door middel van ons samenwerkingsverband hulp op maat in. Dat kan bij ons op school zijn of op een andere school als dat nodig is. Natuurlijk gaat dat altijd in samenwerking met ouders.

Passend onderwijs

Wij besteden veel aandacht aan de Wet Passend Onderwijs. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De schoolbesturen krijgen de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen krijgen de ruimte om flexibeler op de behoeftes van leerlingen en leerkrachten in te spelen en deze vormen van ondersteuning zelf te organiseren en betalen.

De scholen zorgen zelf voor passend onderwijs voor iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt. Schoolbestuur en school moeten eerst kijken wat de school zelf kan doen. Als een school de noodzakelijke ondersteuning aan een leerling niet kan bieden, moet zij zorgen dat deze ondersteuning elders wordt geboden. Bijvoorbeeld op een andere school van hetzelfde schoolbestuur of op een andere school in de wijk. Hierbij zijn de wijknetwerken behulpzaam. Het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen regelt vanaf 1 augustus 2014 voor leerlingen waarvoor het echt nodig een plek binnen het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.