Team Multatulischool 2022-2023

Marije van den Bosch (ICT en logopediste), Lise Lot Siersema (NK-groep), Annie Barrios Garcia (assistente), Jacqueline Woudenberg (NK-groep), Lizzy Kneefel (groep 4), Elsa Osae Danso (NK-groep), Rkia Kasmi (groep 1-2), Juul Hollaender (groep 1-2B), Karen van Kooten (IB), Maartje Schokker (groep 7B), Marieke Hooning (groep 3 en NK-groep), Freddy Groot (groep 1-2A), Ellie Rhebergen (groep 5), Freerk Kamma (conciërge), Sandy Meijer (groep 1-2A), Mirjam Jansen (directeur), Mandy Noordzij (groep 8), Fleur Blom (groep 3) Tessa van den Berg (groep 6), Anne Marie Huysen (assistente), Susan Veerman vakleerkracht gymnastiek), Abdelgadir Hidad (NK-groep en groep 6), Margriet Kraamwinkel (groep 5) , Kathy Harris (assistente), Evelien de Vink (groep 1-2) , Yassmina el Morabit (groep 7B) , Daphne Kok- Sey-Tjong (groep 7A).

 

Wij werken samen met 

Aslan Muziekcentrum 

Aslan Muziekcentrum verzorgt al sinds 1997 muziek-, dans- en theateronderwijs in Amsterdam. ‘Onze passie is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren hun talent te laten ontdekken, ongeacht hun achtergrond en financiële situatie. We proberen voor ieder kind een inspirerende creatieve omgeving te creëren. Dit doen wij op onze eigen locaties, op scholen en in de wijken. Onze groeiende organisatie organiseert jaarlijks honderden cursussen, projecten en trainingen’.

 

West Beweegt

West Beweegt organiseert namens de gemeente het naschoolse sportaanbod op onze school. Het aanbod wisselt per periode. Er zijn verschillende sportclinics te volgen, b.v.: atletiek, volleybal, voetbal, judo, basketbal, tennis of sport en spel. Inschrijving gaat via inschrijfformulieren of digitaal. Informatie hierover is op school te verkrijgen. 

Jump In 

OBS Multatuli is een Jump-in school, dat betekent dat we een gezonde school zijn. Zie ons speerpunt Gezond en groen!

 

Het bestuur AWBR

OBS Multatuli maakt deel uit van de Stichting AWBR (Amsterdam-West Binnen de Ring), een groep van 18 openbare basisscholen in het stadsdeel West. AWBR is een ambitieuze stichting met als motto: ondernemend in onderwijs. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze scholen: op het gebied van kwaliteit van lesgeven, leerprestaties, omgaan met elkaar, leeromgeving en veiligheid. Een AWBR- school heeft kwaliteit en een AWBR-school blijft zich voortdurend verbeteren. U vindt deze kenmerken terug in de school van uw kind. 

Ouderraad

De school heeft een ouderraad, dit is een stichting, namelijk Ouderraad OBS Multatuli. De uitvoerende raad bestaat momenteel uit:

Nicoline Vrouwe (moeder van Bas), Kristel Weijermars (moeder van Indi groep 3), Dennis Houtman en Kim Waalderbos (ouders van Marius groep 4 en Benthe in groep 7B), Maaike van der Horn (moeder van Kyra in groep 6), Najat (moeder van Ilias in groep 7A) en Esther Nikolovsk (moeder van Annika in groep 2A).

Lees verder hoe ouders betrokken zijn bij school.

 

Medezeggenschapsraad

Wettelijk moet elke school een Medezeggenschapsraad hebben waarin ouders en personeel zitting hebben. De MR vindt het belangrijk dat de kernwaarden van de Multatulischool goed worden vertegenwoordigd en wil zich daarvoor inzetten.

De MR bestaat uit 4 leden: 2 ouders (Dorien Claessen, moeder van Hanna uit groep 7B en Touda Ouggaali, moeder van Safae groep 1-2B en Marwa uit groep 7B  en 2 personeelsleden: Fleur Blom, leerkracht groep 3 en een vacature.

De MR praat, adviseert en beslist over diverse schoolzaken waar zij reglementair toe bevoegd zijn. Punten die door de MR behandeld en besproken worden, zijn: ouderparticipatie, schoonmaak van de school, tussenschoolse opvang, schooltijden besluit, continurooster, ouderbijdrage, schoolplan, schoolgids, zorgplan, jaarplan (onderwijsactiviteiten plan), e.d. Er zijn zaken waar de MR instemmingsrecht heeft en zaken waar we adviesrecht voor hebben. Dit is geregeld in het MR-reglement.

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar op de maandagen 16:00-17:30 uur. De directeur (resp. de adjunct-directeur) is hierbij als adviseur (namens het bevoegd gezag AWBR) aanwezig. De taken, functies en verkiezingen van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de leden van de MR, voor specifieke input vanuit de ouders kunt u contact opnemen met Helen Cioni via 06 11 50 70 42 of via MR@multatulischool.nl.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen van ons bestuur AWBR vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.