Team Multatulischool 2021-2022

Directeur: Mirjam Jansen

Intern begeleiders: Karen van Kooten, Ingeborg Arens

Groep 1/2 a Juul Hollaender en Roos Mankor 

Groep 1/2 b Glenda Olivera en Juul Hollaender  

Groep 3 Fleur Blom 

Groep 4 Lizzy Kneefel 

Groep 5 Ellie Rhebergen

Groep 6 a  Derk van Voorst

Groep 6 b Geraldine Lakeman 

Groep 7 Tessa van den Berg 

Groep 8 a Mandy Noordzij

Groep 8 b Eline Ben Arbia 

Gymleerkracht Susan Veerman

Nieuwkomersgroep: Elsa Osae-Danso

Onderwijsassistenten: Rkia Kasmi, Abdel Hidad

HB specialist: Ilse Wassenaar

ICT-er: Marije van den Bosch

Administratie: Samira Belhadji

Conciërge: Freerk Kamma

Wij werken samen met

Aslan Muziekcentrum 

Aslan Muziekcentrum verzorgt al sinds 1997 muziek-, dans- en theateronderwijs in Amsterdam. ‘Onze passie is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren hun talent te laten ontdekken, ongeacht hun achtergrond en financiële situatie. We proberen voor ieder kind een inspirerende creatieve omgeving te creëren. Dit doen wij op onze eigen locaties, op scholen en in de wijken. Onze groeiende organisatie organiseert jaarlijks honderden cursussen, projecten en trainingen.’

West Beweegt

West Beweegt organiseert namens de gemeente het naschoolse sportaanbod op onze school. Het aanbod wisselt per periode. Er zijn verschillende sportclinics te volgen, b.v.: atletiek, volleybal, voetbal, judo, basketbal, tennis of sport en spel. Inschrijving gaat via inschrijfformulieren of digitaal. Informatie hierover is op school te verkrijgen. 

Jump In 

OBS Multatuli is een Jump-in school, dat betekent dat we een gezonde school zijn. Zie ons speerpunt Gezond en groen!

Het bestuur AWBR

OBS Multatuli maakt deel uit van de Stichting AWBR (Amsterdam-West Binnen de Ring), een groep van 18 openbare basisscholen in het stadsdeel West. AWBR is een ambitieuze stichting met als motto: ondernemend in onderwijs. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze scholen: op het gebied van kwaliteit van lesgeven, leerprestaties, omgaan met elkaar, leeromgeving en veiligheid. Een AWBR- school heeft kwaliteit en een AWBR-school blijft zich voortdurend verbeteren. U vindt deze kenmerken terug in de school van uw kind. 

Ouderraad

De school heeft een ouderraad, dit is een stichting, namelijk Ouderraad OBS Multatuli. De uitvoerende raad bestaat momenteel uit: Esther Nikolovsky, Kim Waalderbos, Kristel Wijermars, Maaike van der Horn, Marlies Klooster en Rachid Azrout. Lees verder hoe ouders betrokken zijn bij school.

Medezeggenschapsraad

Wettelijk moet elke school een Medezeggenschapsraad hebben waarin ouders en personeel zitting hebben. De MR vindt het belangrijk dat de kernwaarden van de Multatulischool goed worden vertegenwoordigd en wil zich daarvoor inzetten. Onze MR bestaat uit 8 leden (vier personeelsleden en vier ouderleden). 

De MR praat, adviseert en beslist over diverse schoolzaken waar zij reglementair toe bevoegd zijn. Punten die door de MR behandeld en besproken worden, zijn: ouderparticipatie, schoonmaak van de school, tussenschoolse opvang, schooltijden besluit, continurooster, ouderbijdrage, schoolplan, schoolgids, zorgplan, jaarplan (onderwijsactiviteiten plan), e.d. Er zijn zaken waar de MR instemmingsrecht heeft en zaken waar we adviesrecht voor hebben. Dit is geregeld in het MR-reglement.

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar op de maandagen 16:00-17:30 uur. De directeur (resp. de adjunct-directeur) is hierbij als adviseur (namens het bevoegd gezag AWBR) aanwezig. De taken, functies en verkiezingen van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de leden van de MR, voor specifieke input vanuit de ouders kunt u contact opnemen met Helen Cioni via 06 11 50 70 42 of via MR@multatulischool.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen van ons bestuur AWBR vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.